Hírek

Elérhetőségek

Változás a birtokvédelmi ügyintézésben a Polgármesteri Hivatalban

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a birtokvédelemmel kapcsolatos ügyintézés előre egyeztetett időponthoz kötött. Időpontot hétfőn és szerdán, az alábbi elérhetőségeken lehet egyeztetni:
06 24 403 660 vagy 06 24 403 661-es telefonszám 141-es mellékén.

 

 

Tájékoztatás a felek jogairól és kötelességeiről, valamint a birtokvédelmi eljárásról

A jegyző a birtokvédelmi eljárás során a jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 17/2015.(II.16.) Kormányrendeletben foglaltak szerint jár el.

Képviselő megbízása

Az eljárás során a fél helyett törvényes képviselője, vagy az általa vagy törvényes képviselője által teljes bizonyító erejű magánokiratban vagy közokiratban meghatalmazott cselekvőképes személy, továbbá a fél és képviselője együtt is eljárhat. Képviselő eljárása esetén az írásbeli meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokiratba, vagy közokiratba kell foglalni. Teljes bizonyító erejű magánokiratnak és közokiratnak a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (Pp.) 325. § szerinti okirat minősül.

Eljárási költségek

Eljárási költség az eljárási illeték, az iratbetekintési jog gyakorlásával kapcsolatos költség, az eljárásban közreműködő rendőrségnél felmerült költség, a helyszíni szemlével jogszerűen okozott kárért járó kártalanítás összege, a tolmács/jelnyelvi tolmács közreműködési költsége, jogszabályban meghatározott további eljárási költség.
Az eljárási illeték mértéke az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) 29. § (1) bekezdése alapján 3.000.- Ft, az illetéket az Itv. 73. §-a szerint, az eljárást kezdeményező iraton illetékbélyeggel, vagy az ügyszám megjelölésével, az eljáró hatóság felhívásában szereplő határidőn belül banki átutalással kell teljesíteni.

Eljárási költségek viselése

A jegyző az eljárási költségek viselésére kötelezi a kérelem elutasítása esetén a birtokvédelmet kérőt, birtoksértést megállapító döntés esetén a birtoksértőt.

Eljárási határidő

Az eljárási határidő az illeték lerovásával együtt benyújtott kérelem jegyzőhöz történő megérkezését, vagy a kérelem benyújtását követően megfizetett illeték lerovásának igazolását követő napon kezdődik. A birtokvédelmi eljárást a jegyző tizenöt napon belül folytatja le. A birtokvédelmi eljárás a jegyző harminc napon belül folytatja le, ha az eljárás során tolmács kirendelése válik szükségessé. Az eljárási határidőbe nem számítanak bele a jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 17/2015.(II.16.) Kormányrendelet (Korm.r.) 8. § (3) bekezdésében foglaltak.

Az eljárás megindítása

A jegyző a kérelmet és a csatolt bizonyítékokat az eljárás megindulásától számított három napon belül nyilatkozattétel céljából saját kézbesítője útján vagy személyesen átadott iratként kézbesíti, vagy hivatalos iratként postai úton megküldi az ellenérdekű félnek. Az ellenérdekű fél a kérelemben foglaltakra vonatkozóan írásban vagy szóban nyilatkozatot tehet. A szóban tett nyilatkozatot jegyzőkönyvbe kell foglalni.

Bizonyítási eljárás

A birtokvita eldöntéséhez szükséges tényeket annak a félnek kell bizonyítania, akinek érdekében áll, hogy azokat a jegyző valónak fogadja el. A birtokvédelmet kérő fél a bizonyítékokat a bizonyítási eljárás befejezéséig bármikor előterjesztheti. A felek a bizonyítási eljárás során bármikor írásban vagy szóban nyilatkozatot tehetnek. A jegyző a feleket egyidejűleg is meghallgathatja. Tanúként az hallgatható meg, aki a birtokvédelmi eljárással összefüggésben tanúvallomást kíván tenni, és akitől bizonyítékként értékelhető vallomás várható.

A jegyző a felek indítványára a tényállás tisztázása érdekében helyszíni szemlét tarthat, a birtokvita eldöntése szempontjából jelentőséggel bíró ingó vagy ingatlan megtekintését vagy személy magatartásának megfigyelését végezheti. A helyszíni szemle során a jegyző a megfigyelni kívánt ingatlanra beléphet, ott a birtokvitával összefüggő bármely iratot, tárgyat vagy munkafolyamatot megvizsgálhat, a szemle helyszínén tartózkodó személytől felvilágosítást kérhet, a helyszínről, az ingóról és ingatlanról fényképet vagy kép- és hangfelvételt készíthet, továbbá egyéb bizonyítást folytathat le. Az ingó vagy ingatlan birtokosa a helyszíni szemle lefolytatását tűrni köteles. A szemle eredményes és biztonságos lefolytatása érdekében, ha annak jellege indokolttá teszi, a jegyző a rendőrség közreműködését kérheti.

A jegyző az egyes eljárási cselekményekről a Korm. r. 17. § (2) bekezdés szerinti adattartalommal jegyzőkönyvet vesz fel.A birtokvédelmet kérő, valamint az ellenérdekű fél az eljárás bármely szakaszában betekinthet – a határozat tervezete, valamint a zártan kezelt adatokat tartalmazó irat kivételével – az eljárás során keletkezett bármely iratba.
A tanú a vallomását tartalmazó iratba tekinthet be. Az iratbetekintés során az eljárásban keletkezett iratról másolat készíthető vagy kérhető.

A birtokvita eldöntéséhez szükséges tényállás megállapítása során a jegyző a felek által előterjesztett, valamint a bizonyítási eljárás során megismert bizonyítékokat szabadon mérlegeli.

A bizonyítási eljárás befejezése, döntés

A jegyző a tényállás tisztázásához szükséges bizonyítékokat az eljárási határidő lejártát megelőző ötödik napig fogadja be, ezt követően a bizonyítási eljárást befejezi, és a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján meghozza a határozatát.
A birtokvédelmi eljárásban hozott határozat a Korm. r. 19. §-ában meghatározottakat tartalmazza.
A jegyző határozattal elrendeli az eredeti birtokállapot helyreállítását és a birtoksértőt a birtoksértő magatartástól eltiltja, ha a kérelemben foglaltakat a megismert bizonyítékok alapján megalapozottnak találta.
A jegyző a kérelmet bármikor határozattal elutasítja, ha a Korm. r. 7. § b)-g) pontjában foglaltak valamelyike fennáll.
A jegyző a kérelmet határozattal elutasítja, ha a kérelemben foglaltakat a megismert bizonyítékok alapján nem találta megalapozottnak.

A határozat közlése, kézbesítése

A jegyző a határozatot hivatalos iratként postai úton, személyesen átadott iratként, vagy kézbesítő útján közli a felekkel (ha van, a képviselővel) és azzal, akire nézve az jogot vagy kötelezettséget állapít meg.
A jegyző, ha szükséges, a határozatot Korm.r. 21-22. §-ában foglaltak szerint kijavíthatja, vagy kiegészíti.

A határozat végrehajtása

A birtokvédelem kérdésében hozott határozata végrehajtásáról a jegyző gondoskodik.
Bármely fél a határozat megváltoztatása iránt birtokvédelmi pert indíthat a bíróságon.
Ha a bíróság a keresetet elutasítja, a határozat végrehajtásáról – a hasznok, károk és költségek kivételével – a jegyző gondoskodik.

Birtokvédelmi ügyekkel kapcsolatban forduljon a Igazgatási Irodához.