Hírek

Elérhetőségek

Szigethalom Város Önkormányzat 2019. évi hatósági ellenőrzési terve

Az ellenőrzés tárgya: kereskedelmi, vendéglátási, vásári, piaci, szálláshely-szolgáltatási, egyes ipari tevékenységek ellenőrzése.

Az ellenőrzésre vonatkozó jogszabályok:

 • az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény VI. fejezet 98-102. §-ai (a továbbiakban: Ákr.),
 • 2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről,
 • 2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól,
 • 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről,
 • a vásárokról, piacokról és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III.13.) Korm. rendelet,
 • 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről,
 • 57/2013(II.27.) Korm. rendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedély rendjéről és a bejelentés szabályairól.

Az ellenőrzés területi hatálya: Szigethalom Város közigazgatási területe.

Az ellenőrzés személyi hatálya: Szigethalom Város közigazgatási területén működő kereskedelmi és kereskedelmi-vendéglátó üzletek, kereskedelmi szálláshelyek üzemeltetői, egyes termelő és szolgáltató vállalkozások, ipari telepek.

Az ellenőrzés időszaka: 2019. január – 2019. december hónap

Az ellenőrzés ütemezése: éves folyamatos.

Az ellenőrzés szempontjai:

 • jogszabály által előírt engedélyek megléte, bejelentési és adatváltozás bejelentési kötelezettség teljesítése,
 • a hatóság által vezetett nyilvántartások naprakészségének biztosítása,
 • a kereskedelmi, vendéglátási, vásári, piaci, szálláshely-szolgáltatási, egyes ipari tevékenységet folytatók betartják-e a tevékenységre vonatkozó fenti ágazati jogszabályokban meghatározott előírásokat.

Az ellenőrzés eszközei:

Az Ákr. 105. § (1) - (2) bekezdése szerinti hivatalbóli eljárásban a hatóság erre irányuló felhívására az ügyfél adatszolgáltatási kötelezettsége, iratbemutatás, közhiteles nyilvántartások ellenőrzése, helyszíni ellenőrzés.

A hatóság az ellenőrzésről, az annak során tett megállapításokról, a kereskedő, szolgáltató által tett nyilatkozatokról jegyzőkönyvet állít ki, esetenként fényképfelvételt készíthet. A hatóság az ellenőrzés során készített jegyzőkönyv egy példányát a helyszínen átadja, vagy az ügyfél részére haladéktalanul megküldi.  

Az ellenőrzést a Szigethalom Város Önkormányzat hivatali ügyintézője végzi.

Ellenőrzés ütemezése:

2018. első – negyedik negyedévben folyamatos.

Az ellenőrzés célja:

 • működési engedéllyel, vagy bejelentési kötelezettséggel kereskedelmi, vendéglátási tevékenyéget folytatók helyszíni ellenőrzése,
 • működési engedély, vagy bejelentés nélkül kereskedelmi tevékenységet végzők felderítése és tevékenységük megtiltása,
 • kereskedelmet folytató megszűnt egyéni és társas vállalkozások kiszűrése a Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság egyéni vállalkozók nyilvántartása, az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat cégadatai alapján.
 • A tevékenység megszüntetését nem jelentők működési engedélyének bevonása, a nyilvántartásból való kivezetése,
 • a telepengedéllyel, vagy bejelentési kötelezettséggel ipari és szolgáltatási tevékenységet végzők ellenőrzése,
 • a megszűnt vállalkozások kiszűrése a közhiteles nyilvántartások felhasználásával, a felszámolási, végelszámolási, kényszertörlési eljárás alatt álló társaságok ellenőrzése, a nem működő telepek feltérképezése helyszíni információk segítségével, engedélyeik visszavonása és nyilvántartásból való törlése,
 • lakossági bejelentések, panaszok kivizsgálása,
 • az ellenőrzések általános célja az adott tevékenységre vonatkozó ágazati jogszabályi előírások betartatása, a jogsértések felderítése.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

A hatósági ellenőrzés jogkövetkezményei:

Amennyiben az ellenőrzés során a jegyző megállapítja, hogy a kereskedő szolgáltató által tett bejelentés nem felel meg a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól 2009. évi LXXVI. törvény 22. §-ban meghatározott követelményeknek, vagy a bejelentésre előírt eljárási illetéket vagy igazgatási szolgáltatási díjat nem fizették meg és a szolgáltató nem részesült költségmentességben, a bejelentés hiányainak megjelölése mellett figyelmezteti a szolgáltatót a tevékenység bejelentés nélküli folytatásának jogkövetkezményeire.

A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdése alapján ha a kereskedő a tevékenységére, a forgalmazott termékre, illetve annak árusítására vonatkozó jogszabályi előírásoknak nem tesz eleget, vagy a hatályos jogszabályi feltételeknek nem felel meg, és a jogsértés másként nem orvosolható, illetve a jogszabályi feltételeknek való megfelelés más módon nem biztosítható, a jegyző - a (2) bekezdés a) pontja és a (3) bekezdés szerinti eset kivételével – az észlelt hiányosságok megszüntetéséig, de legfeljebb kilencven napra a tevékenységet megtilthatja, vagy az üzletet ideiglenesen bezárathatja,

továbbá a 27. § (2) bekezdése alapján a jegyző a működési engedélyt visszavonja, illetve tevékenység folytatását megtiltja és a kereskedőt, illetve az üzletet a nyilvántartásból törli és az üzletet bezáratja, ha

 1. a működési engedély kiadásának feltételei már nem állnak fenn,
 2. a kereskedő az (1) bekezdés szerinti jegyzői határozatban meghatározott időtartam alatt nem tesz eleget a határozatban foglaltaknak,
 3. a kereskedő a külön jogszabályban meghatározott veszélyes mértékű környezeti zaj esetén, a lakók egészséges életkörülményeinek és pihenéshez való jogának biztosítása érdekében, a jogsértő állapot megszüntetéséig elrendelt kötelező éjszakai zárva tartási időszak alatt továbbra is nyitva tart,
 4. a kereskedő a külön jogszabályban meghatározott veszélyes mértékű környezeti zaj esetén a hirdetés vagy figyelemfelhívás céljára szolgáló hanghatásokat okozó eszközt használatának megtiltása ellenére tovább használja.

(3) Amennyiben az ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy a kereskedő működési engedéllyel nem rendelkező üzletben folytat kizárólag üzlethez kötött kereskedelmi tevékenységet, a jegyző köteles az üzletet azonnal bezáratni.

 

A vásárokról, a piacokról és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III.13.) Korm. rendelet 9. § (4) bekezdése alapján a jegyző a 4. S (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az engedélyt visszavonja, illetve a tevékenység folytatását megtiltja, a vásárt, piacot bezáratja és a nyilvántartásból törli, ha

 1. az engedély kiadásának vagy a nyilvántartásba vételnek a feltételei már nem állnak fenn,
 2. a vásár, piac megszűnik,
 3. a vásár, piac működése a jogszabályban előírt feltételeknek, az annak teljesítésére vonatkozó, a (3) bekezdésben meghatározott hatóságok felszólítása ellenére sem felel meg.

A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013.(II.27.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése értelmében: A 2. § - ban és a 10. § (1) bekezdésében foglalt feltételek fennállását a jegyző ellenőrzi.

(2) Abban az esetben, ha az ipari tevékenység folytatója

 1. tevékenységére vonatkozó jogszabályi előirásoknak nem tesz eleget, vagy
 2. telepe a hatályos jogszabályi, valamint az engedély alapját képező feltételeknek nem felel meg, és felszólítás ellenére sem teszi meg a szükséges intézkedéseket, a jegyző hivatalból vagy a vonatkozó jogszabályi előírások megtartásának ellenőrzésére egyébként jogosult más hatóság kezdeményezésére, az észlelt hiányosságok megszüntetéséig, de legfeljebb 90 napra, a tevékenység telephelyen történő gyakorlását felfüggesztheti, valamint a napi üzemeltetési, nyitvatartási időtartam meghatározásával vagy más módon korlátozhatja, vagy a telepet ideiglenesen bezárathatja.

(3) Amennyiben a tevékenység folytatója

 1. telepengedély-köteles tevékenységet folytat telepengedély nélkül vagy bejelentés-köteles tevékenységet folytat bejelentés nélkül, vagy
 2. a tevékenység gyakorlását felfüggesztő, korlátozó, illetve a telep ideiglenes bezárását elrendelő határozatban meghatározott időtartam alatt sem tesz eleget a határozatban foglaltaknak, a jegyző az ipari tevékenység folytatását megtiltja, illetve a telepengedélyt visszavonja, és a tevékenységet, illetve a telepet törli a nyilvántartásból.

(4) A jegyző a telepengedély visszavonásáról, illetve a tevékenység megtiltásáról szóló határozatát közli az ipari tevékenység folytatójával és a 4. §-ban, valamint a 9. § (1) bekezdésében megjelölt hatóságokkal.

A zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III.8.) Korm. rendelet 13. § A hatóság - az építésügyi hatóság és az élelmiszerlánc-biztonsági hatóság kivételével - egy éven belül legalább egyszer köteles a rendszeres rendezvények helyszínét ellenőrizni olyan időben, amikor ott nem tartanak zenés, táncos rendezvényt.

Ha a zenés, táncos rendezvény helyszíne a jogszabályi feltételeknek nem felel meg és a jogsértés másként nem orvosolható, illetve a jogszabályi feltételeknek való megfelelés más módon nem biztosítható, a jegyző az észlelt hiányosságok megszüntetésig, de legfeljebb kilencven napra a zenés, táncos rendezvény tartását megtiltja. A jegyző az engedélyt visszavonja, illetve a rendezvény tartását megtiltja, ha

• az engedély kiadásának feltételei már nem állnak fenn,

• a rendezvény szervezője a (2) bekezdés szerinti határozatban meghatározott időtartam alatt
    nem tesz eleget a határozatban foglaltaknak.

14. § (1) Az alkalmi rendezvényt a hatóság szükség szerint ellenőrzi.

(2) A rendszeres rendezvény helyszínén a zenés, táncos rendezvények időpontjában egy éven belül - az építésügyi hatóság és az élelmiszerlánc-biztonsági hatóság, valamint a munkaügyi és munkavédelmi hatóság kivételével – minden hatóság köteles legalább két ellenőrzést végezni. A hatósági ellenőrzés koordinálását a jegyző végzi. Az ellenőrzés végrehajtása során a hatóság törekszik arra, hogy a zenés, táncos rendezvény résztvevőit a lehető legkisebb mértékben zavarja.

(3) A hatóság az ellenőrzés során tapasztalt hiányosságokra, jogsértésekre tekintettel - a külön jogszabályban meghatározott jogkövetkezményeken túl - az alábbi intézkedéseket alkalmazhatja:

 1. figyelmeztetés, ha a zenés, táncos rendezvény helyszínén a hatóság első ízben állapított meg jogsértést, kivéve az (5) bekezdésben szabályozott eseteket,
 1. felszólítás a hiányosságok meghatározott időn belüli pótlására,
 2. a tapasztalt jogsértésről ideiglenes intézkedés nélkül értesíti a jegyzőt és eljárást kezdeményez,
 3. a zenés, táncos rendezvény folytatását a helyszínen felfüggeszti.

(4) Az ellenőrzést végző hatóság a (3) bekezdés alapján tett intézkedésekről - a c) pont kivételével - a következő munkanapon tájékoztatja a jegyzőt.

(5) Amennyiben az ellenőrzést végző hatóság az alábbi jogsértéseket tapasztalja, köteles a külön jogszabályban meghatározott ideiglenes intézkedés keretében a zenés, táncos rendezvény folytatását a helyszínen felfüggeszteni:

a)  a rendezvényhelyszín engedély iránti kérelemben meghatározott befogadóképességének

     nyilvánvalóan jelentős túllépése,

b)  a biztonsági tervben meghatározott számú biztonsági személyzet hiánya,

c)  az engedély hiánya,

d)  a zenés, táncos rendezvény folytatása az élet- vagy testi épség veszélyeztetésével jár,

e)  a zenés, táncos rendezvény folytatása a közbiztonságot vagy a közrendet közvetlenül és
      súlyosan veszélyezteti.

A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 14. § (1) a szálláshelyre vonatkozó jogszabályi és hatósági előírások megsértése esetén a jegyző az alábbi jogkövetkezményeket állapítja meg:

 1. - a c) - e) pontokban meghatározott esetek kivételével - határidő tűzésével felhívja a szálláshely-szolgáltatót a jogsértés megszüntetésére, illetve a jogszabályi feltételeknek megfelelő állapot helyreállítására,
 2. ha a szálláshely-szolgáltató az a) pontban meghatározott határidő elteltével a jogsértést nem szünteti meg, illetve a jogszerű állapotot nem állítja helyre, arra ismételt határidő kitüzésével felszólítja a szolgáltatót és egyidejűleg pénzbírságot szab ki,
 3. ha a szálláshely nem felel meg a 4. §-ban meghatározott követelményeknek, határidő kitűzésével felhívja a szálláshely-szolgáltatót a jogsértő állapot megszüntetésére és a jogszerű állapot helyreállítására, és a jogsértő állapot megszüntetéséig, illetve a jogszerű állapot helyreállításáig, de legfeljebb kilencven napig elrendeli a szálláshely ideiglenes bezárását,
 4. azonnali hatállyal megtiltja a szálláshely-nyilvántartásban nem szereplő szálláshely üzemeltetését és pénzbírságot szab ki,
 5. ha az ideiglenes bezárást követően a szálláshely-szolgáltató a megjelölt határidőn belül a jogsértő állapotot nem szünteti meg, vagy a szálláshely-szolgáltató egy éven belül ismételten olyan jogsértő magatartást tanúsít, amely miatt vele szemben a b) pont szerinti pénzbírságot kell kiszabni, elrendeli a szálláshely bezárását, egyidejűleg törli a szolgáltatót a nyilvántartásból.

(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti pénzbírság összege

A) szálloda esetében

 1. legfeljebb 50 ágy befogadóképesség esetén 600 ezer Ft,
 2. 51 és 100 ágy közötti befogadóképesség esetén 1 millió Ft,
 3. 101 és 150 ágy közötti befogadóképesség esetén 1,5 millió Ft,
 4. 151 és 200 ágy közötti befogadóképesség esetén 2 millió Ft,
 5. 200 ágy befogadóképesség felett 2,5 millió Ft;

B) panzió esetében 250 ezer Ft;

C) kemping esetében

 1. legfeljebb 20 lakóegység esetén 100 ezer Ft,
 2. 21 és 50 közötti lakóegység esetén 200 ezer Ft,
 3. 51 és 100 közötti lakóegység esetén 300 ezer Ft,
 4. 100 lakóegység-kapacitás felett 400 ezer Ft;

D) üdülőház esetében 50 ezer Ft;

E) közösségi szálláshely esetében

 1. legfeljebb 20 ágy befogadóképesség esetén 50 ezer Ft,
 2. 21 ágy befogadóképesség felett 100 ezer Ft;

F) egyéb szálláshely esetében 50 ezer Ft.

(3) Az (1) bekezdés d) pontja szerinti pénzbirság összege a (2) bekezdésben meghatározott összegek kétszerese.

(4) Az (1) bekezdés b) és d) pontja szerinti pénzbírság összege a központi költségvetést illeti meg.

Az ellenőrzésekben esetenként részt vevő szakhatóságok:

 1. Pest megyei Kormányhivatal Szigetszentmiklósi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály,
 2. Pest megyei Kormányhivatal Ráckevei Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztálya,
 3. Fogyasztóvédelem,
 4. Pest megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Érd Katasztrófavédelmi Kirendeltsége,
 5. Pest megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
 6. Szigetszentmiklósi Rendpőrkapitánság

Az ellenőrzések eredményeinek kiértékelése:

Az ellenőrzésekről jegyzőkönyv, esetenként fényképfelvétel készül, amely tartalmazza az ellenőrzésen tett megállapításokat, az ellenőrzött helyszínen tett nyilatkozatát, valamint az esetleges hiánypótlási felhívást.

Az ellenőrzési jelentés: a hatóság az ellenőrzések végrehajtásáról, a levont következtetésekről ellenőrzési jelentést készít.

Az ellenőrzési terv és jelentés közzététele: az ellenőrzési tervet és az ellenőrzési tervben foglaltak végrehajtásáról szóló ellenőrzési jelentést a hatóság a www.szigethalom.hu önkormányzati honlapon közzé teszi. 

 

Szigethalom, 2019. március 14.

 

Az ellenőrzési tervet készítette:

 Kosináné dr. Krómer Zsuzsanna

Felügyeleti iroda

irodavezető