Hírek

Elérhetőségek

Álláspályázat - Szigethalmi Egyesített Népjóléti Intézmény intézményvezetői munkakör betöltésére

Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. - alapján

pályázatot hirdet

a Szigethalom Egyesített Népjóléti Intézmény

intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony:

Határozott idejű közalkalmazotti jogviszony

                

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre, 2019. április 1-jétől 2024. március 31-ig szól.

 

A munkavégzés helye:

2315 Szigethalom, Rákóczi F. u. 147.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Szigethalom Egyesített Népjóléti Intézmény vezetői feladatainak ellátása.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000.(XII.26.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz,
 • büntetlen előélet;
 • cselekvőképesség;
 • Felsőfokú szakirányú iskolai végzettség, figyelemmel az intézmény alaptevékenységének megfelelő, az 1/2000.(I.7.) SZCSM rendelet 3. sz. melléklet vagy a 15/1998.(IV.30.) NM rendelet 2. sz. mellékletben foglalt képesítési előírásokra, figyelemmel az 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet 6. § (13) bekezdésében foglaltakra.
 • Legalább 5 év szakmai gyakorlat.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Szociális szakvizsga megléte.
 • Szociális területen szerzett legalább 1-3 év vezetői tapasztalat.

 A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

                -              részletes szakmai önéletrajz;

                -              végzettséget, szakképzettséget tanúsító okirat bemutatása, vagy hiteles

                               másolata;

 • az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel együtt;
 • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul;
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn;
 • a pályázó nyilatkozata, amely szerint nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt;
 • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó vállalja a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséget;

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. április 1-jével tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. január 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fáki László polgármester nyújt a 06-24-403-657/134 m. telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

§   Postai úton – digitális változatban is - a pályázatnak Szigethalom Város Önkormányzat Polgármestere címére történő megküldésével

         (2315 Szigethalom, Kossuth L. u. 10.).

 • Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: Szigethalom Egyesített Népjóléti Intézmény intézményvezető.